Jak wycenia się przedsiębiorstwa?

Jak wycenia się przedsiębiorstwa?

Jak wycenia się przedsiębiorstwa?

Zmiany właścicieli to normalna kolej rzeczy w wielu przedsiębiorstwach. Właśnie z tego względu konieczne jest określenie wartości przedsiębiorstwa, co umożliwi porozumienie pomiędzy kupującym i sprzedającym. Można skorzystać z różnych metod wyceny przedsiębiorstw bez względu na to czy mamy do czynienia z małą bądź dużą firmą.

Majątkowe wyceny firmy

Metoda majątkowa cieszy się największą popularnością, gdyż cechuje ją przede wszystkim prostota. W jej przypadku przedsiębiorstwo traktuje się jak składniki majątku, które pomniejsza się o zobowiązania. Ta metoda sprawdzi się przede wszystkim w przypadku spółek. Wycenia się wszystkie składniki aktywów oraz pasywów obcych. Można skorzystać z metody księgowej, metody skorygowanych aktywów netto, metody wartości likwidacyjnej oraz metody wartości odtworzonej.

Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

Oprócz majątkowych metod wyceny przedsiębiorstw istnieją też metody dochodowe. Używa się ich w przypadku profesjonalnych wycen ze względu na to, że są najbardziej dokładne. Dzięki nim można poznać dokładną wartość firmy na czym zależy obu stronom biorącym udział w transakcji.  Wartość jest uwarunkowana zdolnością firmy do tworzenia nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Wszystkie metody określające wartość firmy bazują na zasadzie, iż wartość to funkcja przyszłych strumieni dochodów zdyskontowanych o oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału. Korzysta się wtedy z następujących wartości: zysku netto, dywidendy, nadwyżki finansowej (zysk netto plus amortyzacja) i wolnych przepływów pieniężnych. W przypadku dochodowych metod wyceny używa się metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, metody zdyskontowanych zysków. Duże znacznie odgrywa również metoda zdyskontowanych dywidend.

Metody bazujące na dyskontowaniu sald wolnych przepływów pieniężnych

Metoda opierająca się na dyskontowaniu sald idealnie odzwierciedla wartość rynkową firmy. W jej trakcie korzystania z czterech metod, gdzie jedna z nich bazuje na dyskontowaniu sald wolnych przepływów pieniężnych. Inna to metoda skorygowanej wartości bieżącej, metoda oparta na dyskontowaniu sald przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom. Ostatnia metoda bazuje na dyskontowaniu sald przepływów pieniężnych przynależnych każdej ze stron finansujących firmę. Ogromną rolę odgrywa tutaj bezbłędne wyznaczenie przyszłych dochodów. Kiedy wartość jest zawyżona i zbyt optymistyczna, wartość firmy to kwota zbyt wysoka. Z kolei niskie wartości sprawią, że firma zostanie sprzedana po zbyt niskiej cenie.