W jaki sposób amortyzuje się komputer w działalności?

W jaki sposób amortyzuje się komputer w działalności?

W jaki sposób amortyzuje się komputer w działalności?

Każda firma ma na swoim stanie komputer, gdyż jak inaczej prowadzić stronę internetową, promować produkty oraz oczywiście sprzedawać je. Właśnie z tego względu stanowi on nieodłączny element przedsiębiorstwa. Warto poznać kilka szczegółów na jego temat, a przede wszystkim dowiedzieć się jak księgować oraz amortyzować komputer.

W trakcie księgowania komputery można wprowadzić do kosztów uzyskania przychodów. Rozlicza się je na bezpośrednie bądź pośrednie, a wszystko zależy od odpisów amortyzacyjnych, które sprawiają, że wartość sprzętu stopniowo zostaje uiszczona. Odpisy amortyzacyjne mogą dotyczyć również komputerów, które przedsiębiorca posiadał przed założeniem firmy, albo otrzymał od darczyńcy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przypadku otrzymania za darmo komputera w formie darowizny oraz spadku ma miejsce wygenerowanie przychodu. Taki przychód w dalszej kolejności musi zostać pomniejszony o podatek dochodowy.

Komputer w firmie

W wielu przypadkach komputer idzie w parze z urządzeniami peryferyjnymi. Można je zaksięgować jako środki trwale, gdyż po ich uruchomieniu zaczną pracować w połączeniu z jednym bądź paroma komputerami.

Aby rozpocząć amortyzację komputera należy poznać jego wartość początkową. Przez określenie to rozumie się cenę nabycia komputera. W skład ceny nabycia zalicza się kwotę należną powiększoną o koszty zakupu, które liczy się do dnia rozpoczęcia używania nowego środka trwałego. Kiedy mamy do czynienia ze spadkiem bądź darowizną, wartość początkową ustala się w oparciu o wartość rynkową, która obowiązuje w dniu nabycia.

Amortyzacja komputera

Jeśli wartość początkowa komputera nie przekracza 10000 zł, podatnicy mogą albo dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, albo dokonać amortyzacji jednorazowej w miesiącu oddania komputera do używania.

W dalszej kolejności należy dowiedzieć się wszystkiego na temat amortyzacji komputerów. Kiedy mamy do czynienia ze sprzętem, którego wartość początkowa jest większa niż 10000 zł można wykonać jednorazową amortyzację. Z tego przywileju korzystają mali podatnicy, a także nowi podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie własnej firmy.

Kiedy korzysta się z amortyzacji metodą liniową ma miejsce wykonywania odpisów amortyzacyjnych z wykorzystaniem stawek amortyzacyjnych. Wspomniane stawki określa Wykaz stawek amortyzacyjnych. Kiedy chodzi komputer jest to 30% rocznie. Istnieje możliwość podwyższenia tej stawki z wykorzystaniem współczynnika, który nie przekracza 2,0. Rozumie się przez to zwiększenie stawki do wartości 60%.

Druga opcja polega na amortyzowaniu komputerów przy pomocy metody degresywnej. Chodzi o wykorzystanie stawek amortyzacji zwiększonych o współczynnik 2,0. W drugim oraz następnych latach stosuje się stawkę amortyzacyjną pomniejszoną o wykonane wcześniej odpisy amortyzacyjne.