Kobieta ciężarna w pracy – jakie prawa jej przysługują?  

Kobieta ciężarna w pracy – jakie prawa jej przysługują?   

Kobiety w ciąży, które kontynuują pracę zawodową mogą korzystać z wielu przysługujących im praw. Najważniejszym z nich jest zakaz zwalniania ciężarnych kobiet. Pracodawca nie może rozwiązać i wypowiedzieć umowy o pracę w czasie ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego. Zakaz ten nie dotyczy pracownic w okresie próbnym, nieprzekraczającym jednego miesiąca. Jeśli umowa o pracę byłaby zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający miesiąc i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu aż do dnia porodu. Nie stosuje się tego przepisu do umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Czas pracy kobiety w ciąży

Czas pracy kobiety ciężarnej nie może być dłuższy niż 8 godzin. Jeśli wymiar czasu pracy określony w umowie jest dłuższy, kobieta zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w nadliczbowych godzinach oraz w porze nocnej. Pracodawca zatrudniający ciężarną w porze nocnej jest obowiązany na okres ciąży zmienić rozkład czasu pracy. Na taki, który umożliwi wykonywanie jej poza porą nocną. A jeśli to niemożliwe przenieść kobietę do miejsca pracy, której wykonywanie może odbywać się w dzień. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek zwolnienia kobiety ze świadczenia z usług. Jednak ma ona prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Jeśli zaś zmiana warunków pracy na zajmowanym stanowisku. Skrócenie czasu pracy czy przeniesienie kobiety w inne miejsce pracy, spowoduje obniżenie wynagrodzenia. Przysługuje jej dodatek wyrównawczy.

Czas pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Po powrocie kobiety do pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić ją w wymiarze czasu i przy rodzaju pracy określonych w zawartej umowie o pracę. Pracodawca jest również zobowiązany udzielić kobiecie w ciąży zwolnienia od pracy na czas wykonywania zleconych przez lekarza badań, jeśli można je wykonać tylko w godzinach pracy. Zwolnienie odbywa się z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Prace szkodliwe, niebezpieczne, uciążliwe

Kobiety w ciąży oraz karmiące nie mogą wykonywać prac uciążliwych. Niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych zalicza się do nich m.in. prace:

  • związane z wysiłkiem fizycznym, w tym prace w pozycji wymuszonej. W pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej. Przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać́ 15 minut. Po tym czasie powinna nastąpić́ 15-minutowa przerwa. Na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę̨. Przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać́ 50 minut. Po tym czasie powinna nastąpić́ co najmniej 10-minutowa przerwa. Wliczana do czasu pracy, polegające na ręcznym przenoszeniu przedmiotów przekraczających 3 kg.
  • narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego.
  • w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, np. prace nurków, prace w zbiornikach ciśnieniowych.
  • wykonywane w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w tym:
  • w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych, w tym:
  • grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi, w tym:

Jeden komentarz o “Kobieta ciężarna w pracy – jakie prawa jej przysługują?  

Comments are closed.